Použité metody průzkumu a jejich přínos

Malby byly zkoumány z pojízdného lešení a hydraulické plošiny v denním i umělém světle. Podrobná prohlídka a ohledání povrchu malby, popř. optiviserem v malém zvětšení, bylo doplněno bočním nasvícením a pozorováním ve spektru ultrafialovém i infračerveném. Materiály, které mají stejnou barevnost ve viditelném spektru, nemívají stejnou barevnost ve spektru infračerveném. Navíc studium podkreseb a přípravných kreseb, objevovaných touto technikou, je většinou velmi přínosné. Při průzkumu nástěnných maleb však nebývá tato metoda tolik účinná. Aparatura infračervené reflektografie byla propojena s počítačem, aby byla zvýšena rozlišovací (a tím i vypovídací) schopnost snímků

pruzkum2.jpg (23249 bytes)

Některé důležité detaily malby byly zachyceny v množství jednotlivých makrosnímků (9-25) 
a  digitálně sestaveny zpět do celků.

poseidon.jpg (30839 bytes)

poseidon_ir.jpg (29700 bytes)

Poseidon (detail)
vlevo fotografie v rozptýlenémsvětle, vpravo digitálně sestavený snímek infračervené reflektografie

put_uv.jpg (20541 bytes)

put_ir.jpg (23492 bytes)

Putti (detail)
Vlevo snímek v ultrafialové luminiscenci, vpravo digitálně sestavený snímek infračervené reflektografie

hera.jpg (24278 bytes)

hera_ir.jpg (21591 bytes)

Hera (detail)
vlevo fotografie v rasantním osvětlení, vpravo digitálně sestavený snímek infračervené reflektografie

Jestliže infračervené paprsky pronikají do barevných vrstev, paprsky ultrafialové odrážejí stav povrchu malby a jeho materiálovou různorodost. Podle fluorescence organických materiálů můžeme určit jejich podstatu, narušení i stáří. Takto bylo nalezeno oranžově fluoreskující barvivo, které není vidět pouhým okem, a které bylo použito nejen jako příměs do většiny inkarnátů, ale i při linkování žluté drapérie. I když zatím nebyl prokázán jinou vědeckou metodou, a pro nástěnnou malbu je dle historických pramenů dokonce nevhodný, mohlo by se jednat o mořenový lak(?).

4normal.jpg (23851 bytes)

4uv.jpg (20635 bytes)

Hermes (detail)
Vlevo snímek v rozptýleném světle, vpravo v ultrafialové luminiscenci.

5a_normal.jpg (19275 bytes)

5a_uv.jpg (18251 bytes)

Draperie (detail)
Vlevo snímek v rozptýleném světle, vpravo v ultrafialové luminiscenci.

Hlavním přínosem však byla podrobná a pečlivá prohlídka malby na místě, použití optiviseru a porovnávání informací, získaných řečenými metodami, s laboratorním rozborem, provedeným p. Dorotheou Pechovou.
"Závěr laboratorní zprávy:
Prokázané pigmenty jsou: červený a žlutý okr, zelená zem, smalt a uhlová čerň. Auripigment a neapolská žluť jsou přítomny pouze v příměsích. V některých měřeních elektronkovým mikroanalyzátorem byl prokázán kysličník zinečnatý, který pravděpodobně pochází z pozdějších zásahů. Ve všech úlomcích barevné vrstvy byl identifikován síran vápenatý- sádra.
FTIR analýza pojidel identifikovala převážně polysacharidy typu tragant ve větší koncentraci v horních vrstvách úlomků. Dále bylo přítomna vaječná bílkovina a malé množství šelaku. Naopak žádný z analyzovaných vzorků neobsahoval olej."

domů